Teoretisk bakgrunn og metodens begreper

Vi jobber ut fra at våre deltagere har noen personlige ønsker og håp for sitt sosiale liv (personlige faktorer) som de trenger støtte til å opprettholde eller utvikle. Kommunen har et ansvar for å tilrettelegge miljøfaktorer som kan sees i sammenheng med de personlige ønskene til den enkelte.

Vi bygger på ICF-modellen, presentert under, og på erfaringene fra arbeidet med metodene «Fritid med Bistand» (A. Midtsundstad, 2013) og «Drop-In metoden» (J. H. Midtsundstad, 2013).

Når man anvender ICF- modellen tar man utgangspunkt i personens funksjon og hva som skal til for at han eller hun kan være aktiv fysisk og delta i ulike sosiale sammenhenger. Både miljøfaktorer og personlige faktorer spiller en stor rolle for hvor aktiv og deltagende en person kan være. Det vil si at ut fra en persons egne ønsker kan miljøfaktorene tilrettelegges for å øke personens aktivitet og deltagelse.

ICF modellen (ICF 2001)

I metoden Aktive Sammen, skal miljøfaktorene forstås som «kommunens forutsetninger for å ta metoden i bruk», samarbeid med frivillige og etablering av sosiale nettverk som kan fremme aktivitet og deltagelse.

De sosiale nettverkene kan bestå av ulike frivillige alt etter som hvilken tilrettelegging som er nødvendig. Vi har lært av Vennesla frivilligsentral som har kjørevenner, besøksvenner, turvenner, lesevenner og mange andre typer frivillige at miljøfaktorer kan legges til rette på samme måte som en kan fremskaffe hjelpemidler som rullator og lignende (se rapport fra Senter for Omsorgsforskning – sør). Vi har lært hvordan man kan bygge strukturer for å tilrettelegge fysisk og sosial aktivitet i kommunene ved hjelp av god informasjonsflyt og avklarte ansvarsforhold.

Personlige faktorer spiller en stor rolle for hvordan metoden brukes. Det er personen selv som bestemmer hva som skal settes i verk ut fra sine interesser og behov. Vi ser at seniorene takler til dels store omveltninger i livene sine både når det gjelder egen helse og endringer i eget nettverk. Mange av dem trenger i større grad å få nye nettverk fordi deres nettverk er vanskelig å opprettholde. Aktive sammen kan derfor være en metode som kan etterspørres av enkeltpersoner uavhengig av om man mottar kommunale tjenester.


Flere dokumenter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler