Vedtekter

Vedtatt på landsmøte, Gardermoen 08. april 2018

§1. Organisasjonens navn 

 1. Organisasjonens navn er Norges Frivilligsentraler.

§2. Definisjon og formål

 1. Norges Frivilligsentraler er en medlemsbasert landsdekkende interesseorganisasjon for landets frivilligsentraler, og er politisk og livssynsmessig uavhengig.
 2. En frivilligsentral som kan bli medlem i Norges Frivilligsentraler må tilfredsstille følgende kriterier: 
  1. Er en lokalt forankret møteplass som drives ut fra lokale forutsetninger og behov. 

  2. Initierer, mobiliserer og samordner lokal frivillig innsats i et samarbeid mellom frivillige ildsjeler, lag/foreninger og det offentlige. 

  3. Er åpen for alle, og jobber for å inkludere alle som har lyst til å delta i ulike former for frivillig arbeid. 

  4. Utvikles av menneskene som er tilknyttet sentralen.

 3. Norges Frivilligsentraler har følgende formål: 
  1. Å bidra til utvikling av frivilligsentralene som viktige velferds‐ og samfunnsaktører. 

  2. Å arbeide for gode rammevilkår for frivilligsentralene. 

  3. Å sikre muligheter for kompetanseutvikling for alle som er involvert i frivilligsentralene. 

  4. Å arbeide for synliggjøring av frivilligsentralene. 

  5. Å utvikle samarbeid med aktuelle offentlige instanser, og med frivillige organisasjoner og sammenslutninger. Frivilligheten skal være et tillegg til offentlig sektor, ikke en erstatning.

  6. Være et felles talerør for medlemssentralene.

 4. Organisasjonen har ingen instruksjonsmyndighet når det gjelder driften av den enkelte medlemssentral.

§3. Medlemskap

 1. Medlemskap i organisasjonen kan tegnes av frivilligsentraler som har et formål i samsvar med organisasjonens vedtekter. 
 2. Medlemmer i organisasjonen er de sentraler som har betalt gyldig kontingent.

§4. Landsmøtet

 1. Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet og avholdes minimum hvert annet år.
 2. Landsmøtet består av: 
  1. medlemssentralene, som kan stille med inntil to representanter, hvorav en representant har stemmerett på landsmøtet 

  2. landsstyrets medlemmer og vararepresentanter 

  3. organisasjonssekretær i organisasjonen 

  4. andre som landsstyret ønsker å invitere til landsmøtet

 3. På landsmøtet har bare landsmøtedelegatene alle rettigheter. Landsstyret og organisasjonssekretær har tale‐ og forslagsrett. Inviterte deltakere har talerett.
 4. Ved votering har hver medlemssentral én ‐1‐ stemme. Stemmeberettigede må være tilstede for å avgi stemme.
 5. Landsmøtet gjennomføres etter vanlige regler for årsmøte for frivillige organisasjoner. 
  1. Innkalling til ordinært landsmøte skjer skriftlig med minst 2 måneders varsel. 

  2. Forslag som skal sendes ut i forkant og behandles av landsmøtet skal være landsstyret i hende 1 måned før landsmøtet. 

  3. Forslag som fremmes på landsmøtet kan ikke tas opp til behandling uten at det har tilknytning til et forslag som på forhånd er gjort kjent for medlemmene.

  4. Fullstendig saksliste skal være delegatene i hende senest 2 uker før landsmøtet. 

  5. Landsmøtet behandler kun saker oppført på sakslisten.

 6. Landsmøtet velger en valgkomité som innstiller landsstyrekandidater med varamedlemmer. Valgkomiteen foreslår ny valgkomité.
 7. Landsmøtet skal behandle: 
  1. beretning og revidert regnskap 

  2. innkomne forslag 

  3. handlingsprogram 

  4. budsjett, herunder medlemskontingent for kommende landsmøteperiode

  5. valg av landsstyre med vararepresentanter

  6. godtgjørelse til styret 

  7. valg av ny valgkomité

 8. Landsstyret velges blant kandidater foreslått på landsmøtet. 
  1. Styret skal bestå av  7 personer fordelt på følgende kategorier slik:

   • 3  fra styre/eiere 

   • 3 fra daglige ledere/ansatte 

   • 1 fra frivillige 

  2. Det velges 3 varamedlemmer fordelt på kategoriene slik:

   • 1 fra styre/eiere 

   • 1 fra daglige ledere/ansatte 

   • 1 fra frivillige

  3. Valgperioden er to år.

  4. Det skal tilstrebes bredde i representasjon fra ulike deler av landet, organisasjonstyper og eierskapsformer.

  5. Hvert kjønn bør være representert med minst 40 % i landsstyret. 

  6. Leder og nestleder velges av landsmøtet. Det bør bestrebes at leder og nestleder kommer fra forskjellige steder i landet og representer både daglige ledere og styre/eier. 

  7.  Forøvrig konstituerer landsstyret seg selv.

§5. Landsstyret

 1. Landsstyrets oppgaver: 
  1. Drifte organisasjonen i henhold til landsmøtets vedtatte budsjett, handlingsprogram og øvrige vedtak.

  2. Representere organisasjonen utad. 

  3. Sørge for god kontakt med medlemssentralene 

  4. Arbeide etter prinsipp om åpenhet

 2. Styret holder møter når leder bestemmer det eller når et flertall av styremedlemmene forlanger det.
 3. Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede.
 4. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.
 5. Landsstyret nedsetter de underutvalg og arbeidsgrupper som er nødvendige for drift og utvikling av organisasjonen.

§6. Ekstraordinært landsmøte

 1. Ekstraordinært landsmøte kan avholdes når styret innkaller til det, eller når minst 1/5 av medlemmene krever det.
 2. Ekstraordinært landsmøte innkalles skriftlig med minst 4 ukers varsel, og kan bare behandle de saker som er årsak til innkallingen.

§7. Regnskap

 1. Regnskapet avsluttes pr. 31. desember hvert år. Regnskapet skal revideres hvert år i henhold til gjeldende regler. I tilknytning til regnskapet utarbeides en årsmelding.

§8. Vedtektsendring

 1. Vedtektsendring kan bare foretas av landsmøtet med 2/3 flertall i skriftlig votering. Benkeforslag om endringer i vedtektene kan ikke tas opp til behandling uten at de har tilknytning til et forslag som på forhånd er gjort kjent for medlemmene.

§9. Oppløsning

 1. Oppløsning kan bare skje med 2/3 flertall av 2 påfølgende landsmøter. Dersom et landsmøte vedtar oppløsning, skal det sittende landsstyret innkalle til nytt ekstraordinært landsmøte tidligst 2 måneder, og senest 4 måneder senere. Ved oppløsning avgjør landsmøtet hvordan organisasjonens eiendeler og arkiv skal forvaltes.
Flere dokumenter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler