Aktive sammen

Når målet er å opprettholde sosialt nettverk med støtte fra frivillige og kommunen

Metoden Aktive Sammen er utviklet for å gi kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy hvor bruk av frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde tilhørighet til sosiale nettverk.

Metoden har blitt utviklet i Vennesla kommune gjennom et forsknings- og utviklingsprosjekt over 3 år finansiert med folkehelsemidler fra Helsedirektoratet. Kommunen hadde i utgangspunktet etablert et godt samarbeid med Vennesla frivilligsentral som eies av flere frivillige organisasjoner og kommunen. Dette dannet et godt utgangspunkt for å utvikle og prøve ut en metode som gir mulighet for å organisere arbeidet med metoden Aktive Sammen, i regi av frivilligsentralen.

Kommunen har et ansvar for å gi de som trenger det varierte og tilpassede aktiviteter. I § 3-10 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester skal den enkelte selv gis innflytelse i utformingen av tiltak. Metoden Aktive sammen er et alternativ til bruk av den lovpålagt støttekontakttjeneste, men vi anbefaler at det legges vekt på at den enkelte gis den samme innflytelsen på utformingen av tilbudet.

Bruk av metoden Aktive Sammen krever derfor at en etablerer en ordning hvor ansatte i kommunens omsorgssektor som arbeider overfor hjemmeboende gis kunnskap om hvordan de som en naturlig del av sitt arbeid kan kartlegge nettverksbehov for hjemmeboende som mottar tjenester av kommunen.

Når innbyggere trenger støtte til å opprettholde sosiale nettverk må det i samarbeid med den enkelte og eventuelt personens nettverk utarbeides en enkel plan som presenterer hva som skal gjøres for å opprettholde ønskede sosiale nettverk. 

Metodens 5 trinn:

Flere dokumenter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler