Eldreråd

Vest Agder fylkeseldreråd har siden 2008 vært pådriver for å etablere ‹‹lyttevenn›› i skolene sammen med Farsund, Lyngdal og Vennesla. Vennesla eldreråd gjennomførte prøveprosjektet sammen med skolerådgiver og frivilligsentralen, denne modellen ble tatt i bruk i flere av kommuner som har ‹‹lyttevenn›› i skolene, men det er ulike variasjoner hos kommunene.

Lyttevenn i Vest-Agder Fylkes eldreråd

Vest-Agder fylkeseldreråd syntes ideen fra Bodø var god og ba sekretariatet om et saksframlegg med forslag til tilsvarende i Vest-Agder. Forslag til prosjekt ble fremmet for fylkeseldrerådet i september 2008.

Forslaget forutsatte et nært samarbeid med kommunenes eldreråd. Hovedansvar for gjennomføring i kommunen ble lagt på kommunenes eldreråd, med rådgivning fra fylkeseldrerådets sekretariat. Prøveprosjekt ble gjennomført i kommunene Vennesla, Farsund og Lyngdal. 

Prøvekommunenes eldreråd valgte å søke samarbeid med oppvekstavdelingen i kommunen og i Vennesla kommune ble også frivilligsentralen med. Resultatet av dette samarbeidet må betegnes som svært tilfredsstillende.

Fylkeseldrerådet var opptatt av å holde god kontakt med øvrige eldreråd i kommunene i fylket i form av møter og annen kommunikasjon. Formidling av de gode resultater fra prøvekommunene ble lagt merke til. Fylkeseldrerådets sekretær deltok på kommunale eldrerådsmøter på oppfordring. Den største utfordringen har vist seg å være å finne lyttevennene. Mange vegrer seg for å ta kontakten til det offentlige. Frivilligsentralen har gode nettverk og har vært en god bidragsyter i denne sammenhengen. I et par kommuner i fylket har eldrerådet overlatt lyttevennarbeidet i sin helhet til frivilligsentralen. I 2013 er lyttevennarbeidet startet opp de aller fleste kommunene i Vest-Agder. Også i Aust-Agder er da flere skoler i gang med lyttevennarbeidet. Antallet skoler og lyttevenner øker stadig! Lesevenn i dag. Lyttevenn ble igangsatt av Fylkes eldreråd representant Tore Peersen i Vest-Agder, 2008. Inspirasjonen var altså hentet fra en Bachelor oppgave fra universitetet i Bodø.

Lyttevenn i skolen. 

Fylkeseldrerådets prosjekt for å bygge bro over generasjoner av Tor Peersen

Det er også laget en egen FILM OM PROSJEKTET 

Fakta om eldreråd

Hver kommune og fylkes kommune skal ha eldreråd. Alle saker som gjelder eldre skal forelegges for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre.

Det er behov for eldreråd fordi eldre ofte er underrepresenterte i folkevalgte organer. Det er viktig at synspunkter fra eldre blir ivaretatt i kommunale og fylkeskommunale beslutningsprosesser og det er derfor krav om eldreråd i hver kommune og fylkeskommune.

Eldreråd rundt i landet har vært og er fortsatt viktige i samarbeidet med Frivilligsentralene, for å få et større engasjement rundt Lyttevenn i skolene i Norge.  

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler